ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะกิจ (Special Purpose Computer) หมายถึง อ่านต่อ

Popular Post