รู้ยัง หากคู่กรณีไม่มี พ.ร.บ.-ประกันฯ ขอรับเงิน “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ได้

ปัจจุบันนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ. อยู่เสมอ เพื่อเป็นการคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เรียกว่าประกันภัยภาคบังคับ นอกเหนือจากประกันภัยภาคสมัครใจที่กฎหมายมิได้ระบุว่าจำเป็นต้องทำ

อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประสบภัยจากรถบางกรณีที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้ เช่น ประสบอุบัติเหตุกับรถที่ไม่มี พ.ร.บ., ถูกชนแล้วหนี หรือรถไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ ฯลฯ จึงได้มีกำหนดจัดตั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” เพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถ จากนั้นกองทุนฯ จะมีหน้าที่ดำเนินการติดตามเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถ บริษัทประกันภัย หรือผู้กระทำผิดต่อไป

ทั้งนี้ อุบัติเหตุที่อยู่ในข่ายสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ มีดังนี้

  1. อุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. และเจ้าของรถไม่จ่าย หรือจ่ายไม่ครบ
  2. อุบัติเหตุจากรถที่ไม่อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ ได้แก่ ถูกยักยอก, ฉ้อโกง, กรรโชก, ลักทรัพย์, รีดเอาทรัพย์, ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ และได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
  3. อุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ และไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.
  4. อุบัติเหตุชนแล้วหนี
  5. อุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่จ่าย หรือจ่ายไม่ครบ
  6. อุบัติเหตุจากรถที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เช่น รถราชการ, รถทหาร (ปัจจุบันรถเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อบริหารความเสียงไว้แล้ว)

Popular Post