ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อใหม่ภายในกี่วัน จึงจะไม่ต้องสอบใหม่?

   

ข่าวสารรถยนต์ ที่เราต้องรู้คือใบขับขี่ถือเป็นสิ่งจำเป็นของผู้ขับขี่ทุกคน โดยจะต้องพกใบอนุญาตขับขี่ตลอดเวลาที่ขับรถ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ แต่ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

แต่กรณีที่ขับรถโดยใบขับขี่หมดอายุ จะมีความผิดตามมาตรา 65 ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

การต่อใบอนุญาตขับขี่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1.ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ

     สามารถขอรับใบขับขี่ใหม่ได้ทันที โดยเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุตามปกติ (ใบขับขี่รถยนต์อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมทั้งสิ้น 505 บาท และใบขับขี่จักรยานยนต์อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมทั้งสิ้น 255 บาท)

2.ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ

     สามารถขอรับใบขับขี่ใหม่ แต่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการสอบข้อเขียนเสียก่อน (ต้องผ่านร้อยละ 90 หรือคิดเป็นทั้งสิ้น 45 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ) จึงจะสามารถขอรับใบขับขี่ใหม่ได้

3.ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ

     จำเป็นต้องปฏิบัติแบบเดียวกับการขอรับใบขับขี่ใหม่ โดยต้องผ่านการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และต้องใช้ใบรับรองแพทย์

     นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคล ทุกกรณี ไม่ว่าจะก่อนสิ้นอายุหรือสิ้นอายุไปแล้วนั้น จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและอบรม 1 ชั่วโมง จึงจะสามารถขอรับใบขับขี่ใบใหม่ได้

Popular Post