ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก แก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่ที่มาที่ไป จากมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 มีผลให้ไทยต้องอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ในการออกใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อสรุป

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ คือ ต่อไปกรมการขนส่งทางบกจะออกใบขับขี่ตามอนุสัญญาเวียนนา เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนด จึงจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใบขับขี่ใหม่ โดยใบขับขี่ที่ออกไปก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุของใบขับขี่นั้นๆ ทั้งนี้ จากประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ใบขับขี่ใหม่ จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียด อาทิ สัญลักษณ์คนพิการ(ถ้ามี),ข้อจำกัดการใช้(ถ้ามี),เครื่องหมายกาชาด(ถ้ามี) เป็นต้น 

สนับสนุนข้อมูลโดย ดูหนังไทย

Popular Post