เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ สำหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว ทำอย่างไรบ้าง?

วันนี้เรามารู้สาระเกี่ยวกับรถยนต์ ที่หากใครมีความเชื่อด้านโหราศาสตร์เกี่ยวกับเลขทะเบียน อยากเปลี่ยนตัวเลขให้ถูกโฉลก เสริมศิริมงคลให้กับชีวิต หรืออยากเปลี่ยนเป็นเลขสวยที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ล่ะ สามารถยื่นเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้แม้ว่าจะจดทะเบียนมาแล้วก็ตาม โดยมีรูปแบบการได้มาของเลขทะเบียนใหม่ 2 รูปแบบ คือ

 1. ขอเลขทะเบียนใหม่ซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาก่อน
 2. สลับหมายเลขทะเบียนกันระหว่างรถที่เคยจดทะเบียนมาแล้วทั้งคู่ 

การขอเลขทะเบียนใหม่ซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาก่อน

ขั้นตอนที่ 1 จองเลขทะเบียนใหม่

     กรณีรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการจองเลขทะเบียนหรือเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ส่วนรถที่จดทะเบียนในเขตต่างจังหวัด สามารถติดตั้งสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดของตนเองได้โดยตรง

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสลับป้ายทะเบียน

     หลังจากได้รับสิทธิเลขทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการสลับป้ายทะเบียนด้วยตัวเองได้ โดยจะถือเป็นการขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีเงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

     กรณีนำป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการจองหรือประมูลมาดำเนินการด้านทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่า 30 วันจะต้องดำเนินการชำระภาษีประจำปีเสียก่อน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ
 • หลักฐานการได้มาของป้าย
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียมAdvertisement

 • การขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการจอง 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล 1,500 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท
 • ค่าคำขออื่นๆ 75 บาท (ค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท, ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือจดทะเบียน 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท)

     กรณีรถจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) ส่วนรถที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดให้ดำเนินการติดต่อสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดนั้นๆ

การสลับหมายเลขทะเบียนระหว่างรถที่เคยจดทะเบียนมาแล้ว

     การสลับป้ายทะเบียนรถที่ผ่านการจดทะเบียนแล้ว รถทั้งสองคันจะต้องจดทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกัน หากต้องการขอสลับป้ายทะเบียนต่างพื้นที่ต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นรายๆ ไป โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

     กรณีสลับแผ่นป้ายทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่า 30 วันจะต้องดำเนินการชำระภาษีประจำปีเสียก่อน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกดำเนินการ)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • แผ่นป้ายทะเบียนเดิม (กรณีสลับแผ่นป้ายทะเบียนคนละเขตพื้นที่)

ค่าธรรมเนียม

 • การขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท (กรณีขอแผ่นป้ายใหม่)
 • ค่าคำขออื่นๆ 75 บาท (ค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท, ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือจดทะเบียน 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท)

Popular Post